SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Bò khô Viên

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Mắm ruốc

Cá thiều tẩm (loại tròn)

Cá Thiều Tẩm

Trứng Đà Điểu

Cá Ngựa

Khô cá Chỉ Vàng

Khô cá lóc đồng