SẢN PHẨM TIÊU BIỂU

Sá Sùng

Trà Hoàng Đế

Khô mực tẩm ăn liền

Cá Thu Tẩm

Vi Cá

Cá thiều que ăn liền

Cá Ngựa

Mực thượng hạng (Vip) - kg

Mực lá một nắng